Mapujeme.sk a Slovenský zväz telesne postihnutých

2012-02-03 21:08:17

Keďže sa jedná o komplexný problém, sme sa rozhodli nadviazať spoluprácu so Slovenským zväzom telesne postihnutých (SZTP), ktorý ma boj proti bariéram priamo vo svojom popise činnosti.

Od tejto spolupráce si sľubujeme nový impulz pri zbere podnetov týkajúcich sa bariér v mestách a to nielen od zdravých jedincov v našej spoločnosti, ale priamo od telesne postihnutých osôb, ktoré bariéry znemožňujú kvalitný život a dostupné služby. Nám ostatným život akurát komplikujú.

Chceli by sme sa touto správou poďakovať SZTP za dôveru, ktorú vložili do spolupráce s nami. Budeme usilovne pracovať na tom, aby sa bariéry v našom meste čo najskôr premietli do našej mapy a následne sa začali systematicky odstraňovať.

Zároveň by sme chceli aj vás užívateľov prizvať k tomu, aby ste pomohli pri mapovaní bariér v meste. Buďte ostražití a všímajte si bariéry vo svojom okolí. Nezabudnite ich prosím zaznamenať na našu mapu.

Bariéry znižujú kvalitu verejných priestorov nám všetkým.

Tím Mapujeme.sk