O projekte

Projekt mapujeme.sk vznikol vďaka spolupráci medzi mimovládnou organizáciou Centrum pre rozvoj samospráv a spoločnosťou ArcGeo ako nástroj mapovania potrieb cieľových skupín, ktoré za účelom presadzovania svojich potrieb využívajú lokalizáciu rôznych bariér, prekážok či rôznych nedostatkov vo verejnom priestore.

Tento portál poskytuje cieľovým skupinám možnosť zoznamenávať svoje potreby, ktoré sú neskôr spracované skúsenými architektmi v partnerských organizáciách do efektívnych riešení. Tieto riešenia sú spracované do prehľadnej podoby spolu s dokumentáciou, popisom a lokalizáciou. V tejto podobe môžu byť následne prezentované predstaviteľom samosprávy či súkromnému sektoru.

Cieľom portálu je tak napomôcť pri odstraňovaní problémov v mestskom priestore a pri napĺňaní požiadaviek cieľových skupín portálu zameraných na:

  • Mestskú cyklistiku
  • Debarierizáciu verejných priestorov
  • Čistotu verejných priestorov

Tieto skupiny sú reprezentované partnermi portálu partneri projektu, ktorí sú zároveň garantmi jednotlivých tematických sekcií portálu.